Kursplan för Geologi: Geologiska tillämpningar inom arkeologi – projektarbete 7,5 högskolepoäng,
Geological Applications in Archaeology 7.5 higher education credits

 GEOD02


 
1. Grundläggande uppgifter
Fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2011-xx-xx. Planen träder i kraft 2011-xx-xx. Kursen är på grundnivå, G2F.
 
2. Allmänna uppgifter
Kursen ingår i huvudområdet geologi vid den naturvetenskapliga fakulteten. Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi. Kursen ges på svenska.
 
3. Lärandemål
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter:

4. Kursinnehåll
Kursen är ett självständigt projektarbete. Den studerande väljer i samråd med utsedd/utsedda handledare en ämnesinriktning och en arbetsuppgift. Ämnesinriktningen skall vara relaterad till ett arkeologiskt material eller en arkeologisk utgrävningssituation. Inom arbetets ram skall den studerande lösa en väl avgränsad uppgift efter uppgjord tidsplan. I arbetet ingår projektplanering, litteraturstudier, samt kritisk bedömning, tolkning och utvärdering av data. Laboratoriearbete med tillämpning av vetenskapliga analysmetoder skall ingå.
Kursen genomförs självständigt men med kontinuerlig handledarkontakt. Under kurstiden skall studenten även delta vid seminarier och eventuella gästföreläsningar.
I redovisningen av det egna arbetet ingår:

5. Undervisning och examination
Undervisningen utgörs av fältövningar, seminarier ett projektarbete. Deltagande i fältövningar, seminarier och projektarbetet samt därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt.
Examination sker genom deltagande i seminarier samt skriftlig inlämning och muntlig presentation av individuellt projektarbete.
För studerande som ej godkänts ges möjlighet till komplettering av projektrapporten.

6. Betyg
Betygsgraderna på kursen är godkänd och underkänd.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd projektrapport eller poster, godkänt ”abstract”, godkänd populärvetenskaplig sammanfattning samt deltagande i alla obligatoriska moment.

7. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt GEOD01 Geologiska tillämpningar inom experimentell och laborativ arkeologi, 15 hp eller GEON02 Paleoekologisk metodik och miljöanalys, 15 hp, eller motsvarande kunskaper. 

8. Litteratur
Litteraturen väljs individuellt efter projektarbetets ämnesinriktning.

 

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2011-05-30 15:41
To the first page