Keramik i Sydsverige - en handbok för arkeologer

Keramik i olika former utgör den vanligast förekommande fyndkategorin vid arkeologiska undersökningar och den har en mycket stor informationspotential. Den kan användas som underlag för datering, ge en inblick i människors vardagsliv, gravskick- och offertraditioner samt inte minst visa på sociala och kulturella influenser och kontaktområden. Denna potential för datering och ny kulturhistorisk kunskap som materialet erbjuder skulle kunna utnyttjas inom arkeologin mer och bättre än vad som sker idag. Vi ser en allt tydligare uttalad behovssituation, både inom universitetet och uppdragsarkeologin, för en praktisk och lättöverskådlig översikt över keramiskt material. För att fylla detta behov bestämde vi oss för att utarbeta ett heltäckande och genomarbetat material rörande registrering och bestämning av keramik med sökvägar till jämförande litteratur som kan berika tolkningen. Arbetet med sammanställningen av handboken har varit en mycket dynamisk process, som har givit upphov till omvärderingar och även en rad nya forskningsfrågor att ta itu med. Det är vår förhoppning att föreliggande bok ska kunna användas såväl inom undervisningen på universitets fornsakskurser som av verksamma arkeologer i sitt tolkningsarbete.

Boken är tänkt dels som en introduktion till studiet av keramik i allmänhet, dels som en handbok i keramiska föremåls variation och kronologiska utveckling i Sydsverige från introduktionen av keramikhantverket ca 5000 f. Kr till och med ca 1700 e. Kr. Handboken riktar sig till såväl arkeologistudenter som till yrkesarkeologer.

Boken är ett resultat av samarbete mellan den Arkeologiska institutionen, Lunds universitet, Keramiska forskningslaboratoriet, Lund, Riksantikvarieämbetets arkeologiska avdelning UV-Syd, Kulturen i Lund samt Malmö Kulturmiljö. Förutom dessa institutioner har följande givit ekonomiskt stöd till projektet: Åke Wibergs Stiftelse, Nordenstedtska Stiftelsen, Ebbe Kocks Stiftelse samt Magnus Bergwalls Stiftelse. Kulturen i Lund har bidragit med bildmaterial.

Med ”Keramik i Sydsverige - En handbok för arkeologer.” följer även en CD-ROM som innehåller en sökbar databas med bilder på fler keramiska artefakter än det funnits utrymme för i boken. Då CD-skivan blev färdigställd efter det att boken redan hade börjats säljas, saknas CD-ROM i vissa böcker. Har du köpt en bok som saknar CD-skiva, vänd dig då till det ställe du köpte boken på, så får du en skiva mot uppvisande av boken! ¨

"Keramik i Sydsverige, en handbok för arkeologer" kostar 165 Kr. Porto och moms tillkommer.
Beställer du böcker som skall betalas av din arbetsplats behöver vi arbetsplatsens organisationsnummer av faktureringsmässiga skäl.
Beställer du böcker till en organisation exempelvis ett museum som ligger utanför Sverige behöver vi organisationens VAT-nummer.
Beställer du som privatperson behöver vi ditt personnummer. Ange även om du är student.

Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme även då det gäller Keramik i Sydsverige - En handbok för arkeologer. En errata hittar du här!


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2011-08-31 13:17
To the first page