Thomas Eriksson list of publications

Publicerade artiklar och böcker:
Eriksson, T., 1987. Dunshammar - en folkvandringstida/vendeltida järnframställningsplats. I: Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 65. s.121-126. Västerås.
— 1989. Bronshantverket i Apalle. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Icke-järnmetaller och metallurgi. H45. s.102-106. Stockholm.
— 1990. Den förhistoriska järnframställningen i Dunshammar. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Förhistorisk och medeltida metallutvinning. H46. s. 86-91. Stockholm.
— 1991. Görlagrävningarna 1990. I: Sjuhundrabygden Årsskrift 1991. s.45-58. Norrtälje.
— 1994. Hus och gravar i Norrtälje. I: Arkeologi i Sverige 3. Riksantikvarieämbetet. s. 225-240. Stockholm.
— 1995. Gårds och utmarksbrunnar på Håbolandet. I: Ullén, I., Ranheden, H., Eriksson, T. & Engelmark, R. Om brunnar. Diskussion kring brunnar på Håbolandet. Arkeologiska skrifter nr 12. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. s. 39-56. Stockholm.
— 1997. Boplatser i makroperspektiv. I: Projektet boplatser i Uppland och Västmanland. Etapp 2. (BUV 2). Red. P. Frölund. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport 1997:23. Uppsala.
— 1998a. Egen härd guld värd - härdar från äldre järnålder i sydvästra Uppland. I: Suionum hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. OPIA 19. Red. K. Andersson. Uppsala.
— 1998b. Härdar och boplatser. I: Blick för bergslagen. Årsbok 1998. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Bergslagen. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
— 2000. De arkeologiska undersökningarna vid Väsby kungsgård. I: Sala hembygds- och fornminnesförenings årsbok 2000. Sala.
— 2001. En kruka i sjön. I: Västmanlands fornminnesförenings och Västmanlands läns museum årsskrift 2001. Västerås.
— 2004a. Kultur och keramik i Södermanland under äldre järnålder. I: Kulturell mångfald i Södermanland. Del 2. red. A. Åkerlund. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Nyköping.
— 2004b. Bronsålder vid Ryssgärdet i Onslunda. I: Arkeologi E4. årsberättelse 2003. Utgrävningar från Uppsala till Tierp. Red. Fontell & Jahn. Uppsala.
— 2005a. Dekor och dekorerad keramik i Mälardalen under bronsålder - en regel med ett undantag. I: Mellan sten och järn. Del 1. Nordiskt symposium för bronsåldersforskning. Rapport från det 9.e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg 2003-10-09/12. GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter 59. Red. J. Goldhahn. Göteborg.
— 2005b För förvaring eller för förtäring. Keramik under järnålder i Köpingstrakten. I: Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva. Red. L. Karlenby. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
— 2005c. Human Bones in the Bronze Age of Uppland. I: Dealing with the Dead. Archaeological perspectives on prehistoric Scandinavian burial ritual. S. 237-260. Ed. Artelius & Svanberg. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska Undersökningar Skrifter Nr 65. Stockholm.
— 2006. Riter och keramik i Mälardalen under bronsålder. I: People, material culture and environment in the North. Proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference, University of Oulu, 18-23 August 2004. Vesa-Pekka Herva (Ed.). Studia Humaniora Ouluensia 1. Oulu.
— 2007a. Bilaga 8. Förhistorisk keramik från Sommaränge skog. En specialregistrering Keramikanalys. I: Forsman, Camilla & Victor, Helena. 2007. Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum, bronsålder och folkvandringstida. Rapport del 1: De förhistoriska lämningarna vid Sommaränge skog. RAÄ 211, Viksta sn, Uppland. SAU Skrifter 18. Uppsala.
— 2007b. Bilaga 5. Keramikanalyser. I: Häringe-Frisberg, Kajsa, Larsson, Fredrik & Seiler, Anton. Lövstaholm. Boplatslämningar från yngre bronsålder—folkvandringstid utmed Samnan. Väg E4, sträckan Uppsala—Mehedeby, Uppland, Gamla Uppsala socken, Lövstaholm 21:27 och 21:47, RAÄ 531. RAÄ UV Gal, Rapport 2007. Arkeologisk undersökning. Uppsala.
— 2008a. Krukor och serviser. I: Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Volym 5. Arkeologi E4 Uppland – studier. Red. Hjärthner-Holdar, Eriksson, Thomas & Östling, Anna. S. 273—308. Riksantikvarieämbetet, UV GAL. Uppsala.
— 2008b. Guld som glimmar. I: Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Volym 5. Arkeologi E4 Uppland – studier. Red. Hjärthner-Holdar, Eriksson, Thomas & Östling, Anna. S. 211—224. Riksantikvarieämbetet, UV GAL. Uppsala.
— 2008c. Gravar och människoben. I: Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Volym 5. Arkeologi E4 Uppland – studier. Red. Hjärthner-Holdar, Eriksson, Thomas & Östling, Anna. S. 417—452. Riksantikvarieämbetet, UV GAL. Uppsala.
— 2008d. Pottery and Feasting in central Sweden. I: Prehistoric Ceramics Research Group: Occasional Paper 6. Breaking the Mould.: Challenging the Past through Pottery. BAR International Series 1861. I. Berg (red). s. 47-46. Oxford.
— 2009. Kärl och social gestik. Keramik i Mälardalen 1500 BC-400 AD. AUN 41. Uppsala
—2011. ”Kärl, seder och externa kontakter”. Stockholms länsmuseum och Stockholms läns hembygdsförbundets skriftserie under 2011. red. N. Ringstedt.
—2011. Recension av: Wangen, Vivian. Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold. Et monument over døderiter og kultutøvelse i yngre bronsealder og eldste jernalder. I: Fornvännen. Nr. 2. Sid. 152-153. Stockholm
–In press. Pottery, transmission and innovation in Mälerdalen. I: Local Societies, Identities and Responses. The Bronze Age in Northern Europe. Ed. Nils Anfinset & Melanie Wrigglesworth. Euconix publishing. London.
Eriksson, T. & Ekman, T. 1992. En gård under folkvandringstid. I: Folkvandringstid. Tullinge och Norrtälje för 1500 år sedan. Utställningskatalog Stockholms läns museum. s. 4-8. Stockholm.
Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994a. Sten- och järnåldersbönder i Frotorp. I: Från bondebygd och bergslag 1994. En arkeologisk upptäcktsresa i tiden. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. s. 29-50. Örebro
Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994b. Nu har de första Närkeböndernas lerkärl, hus och åkrar hittats! I: Populär Arkeologi. Årgång 12. Nr 2. Hässelby.
Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1995. Järnåldersbönder i Frotorp. I: Äldre järnålder i stensträngsmiljöer. Internt seminarium vid UV Linköping. Vadstena - Väderstad 6-7 april 1994. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Linköping 1995:31. Linköping.
Eriksson, T. & Amaya, B. 2005. Ryssgärdet: Ett rikt bronsålderskomplex vid Onslunda. I: Uppland 2005. s. 69-86. Uppsala.
Red. Hjärthner-Holdar, Eriksson, Thomas & Östling, Anna. 2008. Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Volym 5. Arkeologi E4 Uppland – studier. Riksantikvarieämbetet, UV GAL. Uppsala.
Isaksson, Sven, Karlsson, Christina & Eriksson, Thomas. 2010. Ergosterol (5, 7, 22-ergostatrien-3b-ol) as a potential biomarker for alcohol fermentation in lipid residues from prehistoric pottery. I: Journal of Archaeological Science (JONAS) 37 (2010) 3263—3268. Elsevier
Löwenborg, D., & Eriksson, T. in press. Climate and the Definition of Archaeological Periods in Sweden. I: ed. Peter F. Biehl, Stephen L. Dyson, and Sarunas Milisauskas. IEMA Vol. 3. The Institute for European and Mediterranean Archaeology. State University of New York Press. In press.

 

Rapporter: slutundersökningar
Eriksson, T., 1995a. Arkeologisk undersökning, Apalle, RAÄ 260, Apalle 3:11, Övergrans sn, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar, UV-Uppsala 1994:31. Uppsala.
Eriksson, T., 1995b. Hus och gravar i Görla. Uppland, Frötuna socken, RAÄ 23. Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, Rapport 1995:29. Stockholm.
Eriksson, T. & Östmark, K., 1987. Rapport. Del av gravfält från yngre bronsålder - äldre järnålder. Fornl. 11. S:t Eskils Kyrkogård, Eskilstuna kommun, Södermanland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm.
Östmark, K. & Eriksson, T., 1987. Rapport. Fornlämning 15a, delundersökning av gravfält, yngre vendeltid - äldre vikingatid. Sticklinge, Lidingö socken och kommun, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm.
Eriksson, T., Hjärthner-Holdar, E. & Kresten, P., 1997. Stjernsunds bruk. Från hytta till valsverk 1511-1942. Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:13. Uppsala.
Eriksson, T. & Ählström, J., 1997. RV55. Graneberg - Ett romartida gravfält. Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:19. Uppsala.
Lang, R. & Eriksson, T., 1997. RV55. Tyresta- en äldre-järnåldersboplats och skålgropar. Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:22. Uppsala.
Eriksson, T., 1997. Fosfatkartering. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 1. red. L. Karlenby. UV Uppsala rapport 1997:43. Uppsala.
Eriksson, T, & Lang, R., 1998. RV55. Graneberg - En boplats från äldre järnåldern. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:31. Uppsala.
Eriksson, T. & Anund, J., 1998. Boplatser och gravar på Håbolandet. Arkeologiska undersökningar för Mälarbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:32. Uppsala.
Carlsson, R. & Eriksson, T., 2000. Arkeologisk undersökning vid Litslena kyrka och by. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport. Uppsala.
Ullen, I., Ericson, P., Eriksson, T., Kjellberg, A-S., Lindholm, P., Wigh, B. & Åkermark, A., 2002. Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:64. Stockholm.
Eriksson, T. & Pettersson Jensen, I-M., 2002. Engelsbergs hytta. Förundersökning. Ängelsberg 1:21, fornl nr 20, Västervåla socken, Västmanland. Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU skrifter 4. Uppsala.
Eriksson, T., & Östling, A., 2004. Ryssgärdet i Onslunda. Ett fornlämningskomplex från senneolitikum till och med 1700-talet med tyngdpunkt i bronsålder. Uppland, Tensta socken, Onslunda 5:1 och 3:1, RAÄ 435. RAÄ Dnr 423-1267-2003, 423-3434-3003 och 423-87-2004. DAFF dokumentation av fältarbetsfasen. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Uppsala.
Eriksson, T., Anderung-Nordin, C. & Wigg, A-S., 2005. RV 55, Stolptorp – skärvstenshögar från äldre bronsåldern. Arkeologisk undersökning, RAÄ 30, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:71. Uppsala.
Blomqvist, M., Fagerlund, D., Eriksson, T. & Rosborg, B., 2006. Bönderna i Frotorp – spår av aktiviteter från trattbägartid och bronsålder–äldre järnålder, E20, Närke, Viby socken, Frotorp 2:6, RAÄ 220. Riksantikvarieämbetet, UV GAL, Rapport 2006:2. Arkeologisk undersökning. Uppsala.

 

Rapporter: utredningar och förundersökningar:
Eriksson, T., 1989. Rapport. Schaktningskontroll. Östergötland, Borgs och Löts socknar, Herrebro 6303, 6304, fornlämningarna nr 198, 199. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm.
Eriksson, T., 1990. Rapport. Utredning. Skillinge 2:37, Kung-Karls sn, Södermanland, Västmanlands län. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Uppsala.
-, 1990. Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga socken, Uppsala län, Marma 1:2, Olunda 1:1, 2:1, 3:1 och 5:1. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. Uppsala.
Eriksson, T., 1991a. Rapport. Förundersökning. Uppland, Uppsala stad, Boländerna 5:1, fornlämning 37. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Uppsala.
Eriksson, T., 1991b. Rapport. Arkeologisk utredning. Södermanland, Kung-Karls socken, Skillinge 2:37 och 6:10, fornlämning 109 och 122. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Uppsala.
Eriksson, T., 1992. Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga sn, Olunda 4:1, Östuna sn, Valloxsäby 1:1, Eggebyholm 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Uppsala.
Eriksson, T., 1993. Arkeologisk undersökning, Ramsta-Bärby, Kanikebo, RAÄ 103, Ramsta-Bärby 2:1, RAÄ 178, Kanikebo 2:1, Ramsta och Uppsala-Näs socknar, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV-Uppsala. Uppsala.
Eriksson, T., 1994. Komplettering till arkeologisk förundersökning, Mälarbanan, delsträckan Bålsta - Ekolsund, Apallboda 1:38, Övergrans socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV-Uppsala 1994:23. Uppsala.
Eriksson, T., 1997. Varsta bergtäkt. Arkeologisk utredning, RAÄ 60 och 100, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. UV Uppsala rapport 1997:10. Uppsala.
Eriksson, T., 1998a. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 543, Graneberg 1:1, Litslena socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport. Uppsala.
Eriksson, T., 1998b. Högsta gamla bytomt och förhistoriskt kulturlager vid Apalle. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala rapport. Uppsala.
Eriksson, T., Göthberg, H., Kaliff, A., Lindeblad, K. & Åkerlund, A. 1988. Rapport. Arkeologiska förundersökningar. Motorvägsbygge med omläggning av väg E4 sträckan Lövstad - Norrköping. Borgs socken, Östergötland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm.
Karlenby, L., Biwall, A., Eriksson, T., Frölund, P., Hamilton., J. & Holm, J. 1990. Rapport. Uppland, Alsike och Knivsta socknar, Alsike stad. Arkeologisk utredning etapp II. 1990. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Uppsala.
Eriksson, T. 1998a. Skoftesta skans. Förundersökning. Västmanland, Köpings socken, Skoftesta och Kramsta, RAÄ 79. Västmanlands läns museum rapport 1998:1. Västerås.
Eriksson, T., 1998b. Alvestaboda bytomt. Förundersökning. Västmanland, Heds socken, Alvestaboda, RAÄ 95. Västmanlands läns museum rapport 1998:3. Västerås.
Eriksson, T. 1998c. Kvarteret Domkyrkan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Kvarteret Domkyrkan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1998:4. Västerås.
Eriksson, T. 1998d RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 1, boplats och gravar. Västmanland, Köping och Kolsva socknar, Holmsmalma, Gålby och Malma prästgård, RAÄ 102 och 254. Västmanlands läns museum rapport 1998:5. Västerås.
Eriksson, T. 1998e. RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 2, utkant av Holmsmalma bytomt. Västmanland, Kolsva socken, Holmsmalma, RAÄ 205. Västmanlands läns museum rapport 1998:6. Västerås.
Eriksson, T. 1998f. Enåkersbys bytomt. Förundersökning. Västmanlands län, Uppland, Enåkers socken, Enåkersby, RAÄ 58. Västmanlands läns museum rapport 1998:12. Västerås.
Eriksson, T & Sundelin, G. 1998. RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 7, boplats. Västmanland, Kolsva socken, Kolsva-Torp, RAÄ 257. Västmanlands läns museum rapport 1998:11. Västerås.
Eriksson, T. 1999a, Väsby kungsgård. Förundersökning. Västmanland, Sala landsförsamling, Väsby kungsgård, RAÄ 56. Västmanlands läns museum rapport 1999:2. Västerås.
Eriksson, T. 1999b. Norbergsby. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Kv. Tinget och Norbergs kyrka, RAÄ 380. Västmanlands läns museum rapport 1999:3. Västerås.
Eriksson, T. 1999c. Övre Kungsgatan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Övre Kungsgatan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1999:4. Västerås.
Eriksson, T. 1999d. Ragvaldsfältet. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Ragvaldsfältet-Hackspettsbacken, RAÄ 354 Västmanlands läns museum rapport 1999:5. Västerås.
Eriksson, T. 1999e. Flikens hytta. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Flikens hytta, RAÄ 19 och 20. Västmanlands läns museum rapport 1999:6a. Västerås.
Eriksson, T. 1999f. Sörbo. Plats för hytta och tegelbruk. Antikvarisk kontroll. Västmanlands län, Kila socken, Sörbo 1:6 och 1:23, RAÄ 138. Västmanlands läns museum rapport 1999:10a. Västerås.
Eriksson, T. 2000. En kruka i Vågsjön, Sura socken. Västmanlands län, Sura socken, Vågsjön, Lisjö 5:1, RAÄ 132. Västmanlands läns museum rapport 2000:28. Västerås.
Eriksson, T. 2001a. Kvarteret Bårdskäraren och Skinnaren. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 62, Kv Bårdskäraren, Kv Skinnaren, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:14. Västerås.
Eriksson, T. 2001b. Arkeologisk förundersökning i Sala. Schaktövervakning. RAÄ 62, Rådmansgatan, Stora Torget, Södra Esplanaden, Norrbygatan, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:15. Västerås.
Eriksson, T. 2001c. Arkeologisk förundersökning av kulturlager i Västra Långgatan i Köping. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 148, Västra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:16. Västerås.
Eriksson, T. 2001d. Kvarteret Hagbard 3 och 4 samt Västerås 1:1. Kulturlager i Västerås stad. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:17. Västerås.
Eriksson, T. 2001e. Kvarteret Kvarnen 7 i Norberg. Kulturlager i Norbergsby. Förundersökning. RAÄ 380, Kv Kvarnen 7, Norbergs socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:18. Västerås.
Eriksson, T. 2001f. Agrara lämningar vid Falktorp. Stensträngar och odlingsrösen. Särskild arkeologisk slutundersökning. RAÄ 588, Falktorp 2:1, Dingtuna socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:20. Västerås.
Eriksson, T & Pettersson Jensen, I-M. 2001. Herrsmedjan vid Engelsbergs bruk. Stenkista från 1600-talet. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 12, Ängelsberg 1:2, Västervåla socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:19. Västerås.
Eriksson, T. & Hallberg, D. 2002. Sala silvergruvas vattensystem. Särskild undersökning. RAÄ 209 & 210, Kristina 4:2 och Silvergruvan 1:1, Grissbachs kanal, Sala stadsförsamling, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2002:A84. Västerås.
Eriksson, T., 2002a. Norrortsleden moment 2 förundersökning. Edsberg, Törnskogen & Häggvik fornl. 334 och Törnskogen/Snuggtaskeberg fornl. 67, Sollentuna socken, Uppland. SAU Rapport 2002:10. Uppsala.
Eriksson, T., 2002b. Enbacken gravfält. Kompletterande förundersökning. Årsta 11:14 och fornl. Nr. 89, Vaksala socken, Uppland. SAU Rapport 2002:11. Uppsala.
Eriksson, T., 2002c. Bråfors by och hytta. Förundersökning. Bråfors 1:3 och 2:3, Fornl nr 79 & 80, Norbergs socken, Västmanlands län. SAU Rapport 2002:12. Uppsala.
Eriksson, T., 2003. Hyttgatan och Kungsgatan i Sala. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 62, Hyttgatan, Kungsgatan, Sala stad, Västmanland. Rapport A. Västmanlands läns museum, kulturmiljöavdelningen, Rapport 2003:A50. Västerås.
Eriksson, Thomas, Björck, Niclas, Jakobsson-Holback, Torbjörn, Larsson, Fredrik, Seiler, Anton, Forenius, Svante. 2009. Arkeologiska utredningar och förundersökningar. Förhistoria och historia längs nya väg 288. Arkeologi för delen Grän-Hov. Uppland, Rasbo sn, Grän, Älby, Örby, Skeke, Lejsta, Västersta och Hov, RAÄ 55 m.fl. RAÄ UV Uppsala Rapport 2009. Uppsala.

 

Specialregisteringar av förhistorisk keramik inom ramen för slutundersökningar:
Eriksson, T. 1995. Förhistorisk keramik. I: Pettersson, Karin. Lista Bytomt. Arkeologisk undersökning. Rönnby-Skultuna. Fjärrvärme, gång- och cykelväg. Lista bytomt, Lista 5:4, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanland. RAÄ dnr. 421-4120-1995. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport. Uppsala.
Eriksson, T., 1997a. Keramik från bronsålders- och äldre järnåldersboplatser i Uppland, Lena socken, Årby, fornlämningarna 163, 164, 310 och 320. I: Göthberg, H. & Häringe, K. Arkeologisk rapport OKB. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:40. Uppsala.
Eriksson, T., 1997b. Keramiken, Lerklining och bränd lera. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. red. Göthberg, Karlenby och Forenius. UV Uppsala rapport 1997:66. Uppsala.
Eriksson, T., 1998a. Keramik från RAÄ 240, Gamla Uppsala 93:3, Gamla Uppsala socken, Uppland. I: Göthberg, H., Rapport, Grav vid RAÄ 240, Gamla Uppsala socken. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:28. Uppsala.
Eriksson, T., 1998b. Textilkeramik från RAÄ 328, Sneden, Litslena socken, Uppland. I: Fagerlund, D. Rapport Mälarbanan, Skärvstenshögar vid Sneden. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:48. Uppsala.
Eriksson, T., 1998c. Keramiken från fornl. 142 och 340 i Svedvi socken, Västmanland. I: Annuswer, B., Rapport. Mälarbanan. RAÄ 142 och 340, Svedvi socken, Västmanland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:50. Uppsala.
Eriksson, T., 1999. Keramik. Bilaga. I: Fagerlund, Dan, Göthberg, Hans, Qviström, Linda & Åberg, Kerstin., 1999. Förhistoria och medeltid i Vänge: arkeologiska undersökningar 1998. Upplandsmuseets skriftserie nr 1. Uppsala.
Eriksson, T., 2002a. Keramiken från Skämsta, fornl. 342, Tierps socken, Uppland. I: Frölund, P. & Larsson, L-I. Skämsta. Bosättning och gravar i norra Uppland. Arkeologisk undersökning, fornlämning 203 och 442, Skämsta, Tierps socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:67. Uppsala.
Eriksson, T., 2002b. Keramiken. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2 (Göthberg, H., Forenius, S. & Karlenby, L. red): I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning 1991, för Alsike stad, RAÄ 16, 178 och 261, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:66. Uppsala.
Eriksson, T., 2002c. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:2 och 6:25, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:6K. Uppsala. Stencil.
Eriksson, T., 2002d. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:3, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:7K. Uppsala. Stencil.
Eriksson, T., 2002e. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 142, Myra 1:2, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002: 13K. Uppsala.
Eriksson, T., 2002f. En specialregistrering av keramik. Kolsva-Torp 1:18, Lokal 6, Kolsva sn, Västmanland. SAU Rapport 2002:15 K. Uppsala.
Eriksson, T., 2002g. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 111, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002:14K. Uppsala.
Eriksson, T., 2002h. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning, lokal 46, Tensta-Forsa 3.3, Tensta socken, Uppland. SAU Rapport 20002:16K. Uppsala.
Eriksson, T. 2003. Dekorerad keramik i Apalle & Gjuterifynden i Apalle. Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland (Ullén, I. et al): 85‹146. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala Rapport 1997:64. Stockholm.
Eriksson, T. 2004a. En specialregistrering av keramik. I: Berggren, Anna & Hennius, Andreas. 2004. Arkeologisk undersökning. Sommaränge – hus, odling och tjärframställning. Undersökningar för E4. RAÄ 179, Viksta socken, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2004:02. Uppsala.
Eriksson, T. 2004b. Förhistorisk keramik från Sommaränge skog. En specialregistrering. Sommaränge skog, Lst dnr 431-13638-02, Sommaränge 5:1 och Rångsta 1:9, RAÄ nr 211 och 213, Viksta sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer 5-2004. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Uppsala.
Eriksson, T., 2004c. Keramik och gjuteri i Bredåker. En specialregistrering. Bredåker, lokal 28, Gamla Uppsala 21:38, 77:3, 77:4, 77:12, 77:19, 79:4 och 79:38, UM 8057. RAÄ nr 134, Gamla Uppsala sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer 3-2004. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Uppsala.
Eriksson, T. 2005a. En specialregistrering av keramik. Ärentuna socken, Vaxmyra 13:1, RAÄ 325 och Kyrsta 2:3, 3:2 och 3:3, RAÄ 326. Bilaga 4. I: Eklund, S. Vaxmyra. Två boplatser vid en bäck. SAU rapporter 8. Uppsala.
Eriksson, T., 2005b. Keramik från Kättsta. En specialregistrering av keramik. Kättsta 1:1, Buddbo 1:1. RAÄ 56-gravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ 355-boplats bronsålder-tidigmedeltid. Ärentuna sn, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:18. Stencil. Uppsala.
Eriksson, T., 2005c. Äldre järnålderskeramik. En specialregistrering. Holmsmalma 1:9, fornl. 102 i Kolsva socken och Gålby 3:19, fornl. 258, Köpings socken, Västmanland. I: Wikborg, J. & Ählström, J., 2005. Väg 250, Holmsmalma-Gålby. Ett gravfält och en boplats från äldre järnålder samt en gravhög från yngre järnålder. Västmanlands läns museum. Kulturmiljöavdelningen rapport A. 2004:A13. Västerås.
Eriksson, T., 2005d. Keramik från Forsa: En specialregistrering av keramik. Tensta-Forsa, RAÄ 442 boplats och gravar, Tensta socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:19. Stencil. Uppsala.
Eriksson, T., 2005e. Keramik från Tibble: En specialregistrering av keramik. Tibble 2:7, RAÄ 318, boplats, Björklinge socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:17. Stencil. Uppsala.
Eriksson, T., 2005f. Keramik och degel från Fullerögravfält och boplats. En specialregistrering av keramik. Fullerö 21:57, RAÄ 598, Gamla Uppsala sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer 3-2005. Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala
Eriksson, T., 2005g. Förhistorisk keramik från Vallby södra. En specialregistrering av keramik. Fors 1:6, Fäcklinge 2:10, RAÄ 2323, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer 5-2005. Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala
Eriksson, T., 2005h. Bronsålderskeramik från Glädjen. En specialregistrering av keramik. Tierps allmänning S:1, RAÄ 86, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer 4-2005. I: Glädjen– Rast- och jaktplatser från tidigneolitikum till bronsålder. Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Tierps socken, Tierps Allmänning S:1, RAÄ 86, Dnr 422-1399-2004 och 423-2710-2003. UV GAL, Rapport 2006:3arkeologisk Förundersökning och Undersökning. Karl-Fredrik Lindberg (red.) Uppsala.
Eriksson, T. & Ytterberg, N., 2005. Förhistorisk keramik i Snåret. En specialregistrering av keramik. Karby 1:2, Fallsboda 29:5, RAÄ 291, Vendel sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer 2-2005. Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala.
Eriksson, T. 2007. Registrering av keramik från Skärna lokal 36b och b. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 22:1 och 22:3, fornlämning 206b. I: Håkan Aspeborg och Anna Östling: Hus och härdar i Skärna. Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 22:1, Fullerö 22:3, RAÄ 206b och RAÄ 608, Dnr 423-1384-2002. Riksantikvarieämbetet, UV GAL, RAPPORT 2005:6, Kompletterande arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Uppsala.
– 2007a. Bilaga 8. Förhistorisk keramik från Sommaränge skog. En specialregistrering Keramikanalys. I: Forsman, Camilla & Victor, Helena. 2007. Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum, bronsålder och folkvandringstida. Rapport del 1: De förhistoriska lämningarna vid Sommaränge skog. RAÄ 211, Viksta sn, Uppland. SAU Skrifter 18. Uppsala.
– 2007b. Bilaga 5. Keramikanalyser. I: Häringe-Frisberg, Kajsa, Larsson, Fredrik & Seiler, Anton. Lövstaholm. Boplatslämningar från yngre bronsålder–folkvandringstid utmed Samnana. Väg E4, sträckan Uppsala–Mehedeby, Uppland, Gamla Uppsala socken, Lövstaholm 21:27 och 21:47, RAÄ 531. RAÄ UV Gal, Rapport 2007. Arkeologisk undersökning. Uppsala.
– 2008a. Krukor och serviser. I: Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Volym 5. Arkeologi E4 Uppland – studier. Red. Hjärthner-Holdar, Eriksson, Thomas & Östling, Anna. S. 273–308. Riksantikvarieämbetet, UV GAL. Uppsala.
– 2008e.Bilaga 6. Keramikregistrering. I: Egebäck et al 2007. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2008:34. Västerås.
Brorsson, Torbjörn & Eriksson, Thomas. ms. 13. Keramik – krukor och serviser. I: red. Red. Artursson, M., Karlenby, L. & Larsson, F. Ms. Nibble i Tillinge socken. UV Mitt Rapport. Riksantikvarieämbetet.

 

 

 


Page maintained by Thomas. Erikssongeol.lu.se
This page was last modified 2011-09-02 14:46
To the first page